צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַצאָלן פֿאַר בײדע ערטער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג (פֿרײַטיק, שבת, זונטיק) אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
כּנען/נגבֿ א׳ (איינצל)$1680$315$3656
כּנען/נגבֿ ב׳ (איינצל)$1530$285$3356
כּנען/נגבֿ ג׳ (טאָפּל)$1080$200$23524
כּנען/נגבֿ ד׳ (טאָפּל)$930$170$20520
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ א׳ (איינצל)$1280$235$2858
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ב׳ (איינצל)$1130$205$25511
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ג׳ (טאָפּל)$780$140$17512
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ד׳ (טאָפּל)$630$110$14532
הר־הזיתים (איינצל)$835$835$8354
הר־הזיתים (טאפל)$555$555$5554
קינד (4 -17)$450$80$100אָן אַ שיעור
געצעלט$500$500$5005