צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַצאָלן פֿאַר בײדע ערטער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג (פֿרײַטיק, שבת, זונטיק) אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
כּנען/נגבֿ א׳ (איינצל)$1680$315$3652
כּנען/נגבֿ ב׳ (איינצל)$1530$285$3356
כּנען/נגבֿ ג׳ (טאָפּל)$1080$200$23516
כּנען/נגבֿ ד׳ (טאָפּל)$930$170$20513
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ א׳ (איינצל)$1280$235$2857
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ב׳ (איינצל)$1130$205$2557
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ג׳ (טאָפּל)$780$140$17510
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ד׳ (טאָפּל)$630$110$1457
הר־הזיתים (איינצל)$835$835$8353
הר־הזיתים (טאפל)$555$555$555אױספֿאַרקױפֿט
קינד (4 -17)$450$80$100אָן אַ שיעור
געצעלט$500$500$5005