צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַצאָלן פֿאַר בײדע ערטער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג (פֿרײַטיק, שבת, זונטיק) אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
כּנען/נגבֿ א׳ (איינצל)$1680$315$365אױספֿאַרקױפֿט
כּנען/נגבֿ ב׳ (איינצל)$1530$285$3355
כּנען/נגבֿ ג׳ (טאָפּל)$1080$200$23511
כּנען/נגבֿ ד׳ (טאָפּל)$930$170$205אױספֿאַרקױפֿט
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ א׳ (איינצל)$1280$235$2855
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ב׳ (איינצל)$1130$205$2553
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ג׳ (טאָפּל)$780$140$175אױספֿאַרקױפֿט
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ד׳ (טאָפּל)$630$110$145-1
הר־הזיתים (איינצל)$835$835$835אױספֿאַרקױפֿט
הר־הזיתים (טאפל)$555$555$555אױספֿאַרקױפֿט
קינד (4 -17)$450$80$100אָן אַ שיעור
געצעלט$500$500$5001