צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַשטעלן אַן אײנצעלנעם צימער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג (פֿרײַטיק, שבת, זונטיק) אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
כּנען/נגבֿ א׳ (איינצל)$1660$310$360אױספֿאַרקױפֿט
כּנען/נגבֿ ב׳ (איינצל)$1510$280$3305
כּנען/נגבֿ ג׳ (טאָפּל)$1070$200$2304
כּנען/נגבֿ ד׳ (טאָפּל)$920$170$2001
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ א׳ (איינצל)$1260$230$2804
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ב׳ (איינצל)$1110$200$2501
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ג׳ (טאָפּל)$770$140$170-2
ירושלים/ גן־עדן/ תּל־אָבֿיבֿ ד׳ (טאָפּל)$620$110$140אױספֿאַרקױפֿט
הר־הזיתים (איינצל)$825$825$825אױספֿאַרקױפֿט
הר־הזיתים (טאפל)$545$545$545אױספֿאַרקױפֿט
קינד (4 -13)$450$80$100אָן אַ שיעור
געצעלט$500$500$500אױספֿאַרקױפֿט