צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַשטעלן אַן אײנצעלנעם צימער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
נגבֿ (איינצל)$16752
נגבֿ (טאָפּל)$10755
תּל־אָבֿיבֿ / גן־עדן (איינצל)$12259
תּל־אָבֿיבֿ / גן־עדן (טאָפּל)$7257
קינד (4 – 13) אין אַ פֿולער בעט (נאָר אין אײנצל־צימער) $525אָן אַ שיעור
קינד (4 – 13) אין אַ בעטל$525אָן אַ שיעור