מיר דאַנקען אַלע, װאָס האָבן זיך באַטײליקט אין דער ייִדיש־װאָך 2019! ביז דעצעמבער װעלן מיר אַנאָנסירן די פּינקטלעכע דאַטעס פֿון דער ייִדיש־װאָך אין 2020, און אָנהײבנדיק אין פֿרילינג װעט מען זיך שוין קענען פֿאַרשרײַבן. מיר האָפֿן אײַך צו זען איבער אַ יאָר! 
mir kultivirn

בילדער פֿון ייִדיש־װאָך 2017

       

ייִדיש־װאָך גאַלעריע (Flickr)