אַפּליקאַציע אױפֿן לערער־סעמינאַר

די אַפּליקאַציע װעט זײַן גרײט אין מיטן אַפּריל.

דערװײַל, שרײַבט אַרײַן אַײַער נאָמען און בליצאַדרעס (עלעקטראָנישע פּאָסטאַדרעס) און מיר װעלן אײַך מודיע זײַן באַלד װי ס׳איז גרײט. אַ דאַנק!

    נאָמען

    בליצאַדרעס