Yidish-vokh registration is open! Register here. Yidish-vokh will take place August 17 – 23, 2022 in Copake, NY!

mir kultivirn

Scenes from Yiddish Vokh 2021

photos by Mikhail Voskolovich

Yiddish-Vokh Photo Gallery (Flickr)