Yidish-vokh will take place August 16 – 22, 2023 in Copake, NY!

mir kultivirn

Scenes from Yiddish Vokh 2021

photos by Mikhail Voskolovich

Yiddish-Vokh Photo Gallery (Flickr)