מיכל זאַיאַנץ דערציילט כעלעמער מעשׂיות

ווידעאָס פֿון מיכל זאַיאַנץ אויף דער ייִדיש־וואָך 2010



This entry was posted in ייִדיש־װאָך, מעשׂיות, װיצן. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *